"He Who Does Not Remember History Is Condemned To Repeat It"     -     Georges Santayana
"Power tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupts Absolutely"     -     Lord Acton
"Liberty Is The Only Thing You Cannot Have Unless You Are Willing To Give It To Others"     -     William Allen White


666man.Net -- Main Menu

CSS Template

Home Page Contact Us Site Map FAQ's Copyright Information

265 Popes In History Prophetic Rules Of Interpretation
666 Number History Daniel
Powerpoint Downloads Revelation
Miscellaneous Items Other Bible Topics

Foreign Language Links
Chinese Español Portuguese Tagalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOKALIPSIS 13:18

“Ito ang kaalaman: Ang may pang-unawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at animnapu’t anim.”

Sa kasaysayan ng mundo, ang mga protestante nauna ay itinituro na ang Patutot na nakasakay sa mabangis na hayop ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko at ang mabangis na hayop ay ang gobyerno niya na tinatawag na ang “Kapapahan” o ang “Papacy.”  Samakatuwid, ito ay institusiyon na pinagsamang “Simbahan at Gobyerno.”

Ang Tatlong Yugto ng Mabangis na Hayop!

1. Hayop na “Nakaraan”   2. Hayop na “Hindi Ang Sa Ngayon” 3. Hayop na  “Siyang Darating Pa”

Ang 1st o Unang Yugto (“Nakaraan”) ng Kapapahan ng Katoliko noong panahon na tinatawag ng historiya na “Dark Ages” o “Mga Madilim na Panahon.”

Pahayag 17:6 At nakita ko ang babae na nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Nang makita ko siya, ako ay namangha ng labis na pamamangha.  (“Dark Ages o Mga Madilim na Panahon”)

Pahayag 17:8 Ang mabangis na hayop na iyong nakita ay ang sa nakaraan (“Dark Ages” o “Mga Madilim na Panahon”)

Noong taong 1798, si Napoleon na France ay ipinadakip ang Papang Pius VI, at idineklarang patay na gobyernong “Papacy” o “Kapapahan!”  Ang Papang Juan Paolo II ay humingi ng paumanhin para sa mga kamaliang ginawa nila noon mga panahon nang “nakaraan.”  Ang taong 1798 ay natapos ang 1st o unang yugto ng Mabangis na Hayop.

Ang 2nd o Ikalawang Yugto (“Hindi Ang Sa Ngayon”) 7 mga hari ng Hayop nagumpisa noong 1798.

Pahayag 17:8 Ang mabangis na hayop na…”hindi ang sa ngayon.” At muling  “Siya ay aahon” (mula sa nawala niyang kapangyarihan noong 1798)

Pahayag 17:9  “Dito ay kailangan ang isang kaisipan na may karunungan: Ang pitong ulo ay kumakatawan sa pitong mga bundok na kinauupuan ng babae.”  At ito ay 7 mga hari.  Nakikita ni Juan ang pangitain sa panahon ng “Ang Isa ay Sa Ngayon” (Paul), ang pang-anim 6th na pangalan na ginamit para sa Papa magmula noong 1798.  Siya ang pangalan ng papa na nagumpisa ng Ekumenikal Movement para maibalik ang mga protestante sa Roma.

Ang gobyerno ng Simbahan ay isang  Monarkia na mayroon 265 na mga papa na gumamit naman ng 79 na mga pangalan.

Magmula noong taon 1798, ang gobyerno ng simbahang Katoliko ay gumamit ng 7 pangalan para sa mga papa.  Bakit ang pagbilang ng 7 ulo ng hayop ay nagsisimula ng taon 1798?

Ang sumusunod ay ang 7 mga pangalan ng nagamit magmula noon 1798

1. Pius  2. Leo  3. Gregory  4. Benedict  5. John  6. Paul  7. John Paul

Pahayag 13:18  Ito ang kaalaman: Ang may pang-unawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at animnapu’t anim.

Ang bilang ni John Paul I + John Paul II = 3 bilang o 1+2 = 3          

1. Pius 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12= 78

2. Leo 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13= 91

3. Gregory 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=136

4. Benedict 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14= 105

5. John 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21= 231

6. Paul 1+2+3+4+5+6= 21

7. John Paul 1+2=3

Ganito rin ang paraan ng pagbilang ng Babilonia sa kanilang mga Dios, puntahan ito upang makita ang pamamaraan ng ginawang pagbilang at kasaysayan ng numerong 666!

Suma ng bilang ng 7 pangalan ng mga Monarkiang Papa magmula noon taong 1798 ang sumusunod:

Puntahan ito upang makita ang mga taon na kanilang inupuan habang nasa kapangyarihan at kung papaano ang pagkalkula sa kanilang mga bilang.

78 + 91 + 136 + 105 + 231 +21 + 3 = 665 John Paul II

Ang 3rd o Ikatlong Yugto (“Siyang Darating Pa”)

Ang 8th o ika-walong bagong pangalan ng Papa magmula noong 1798 ay bilang na 1 upang maidagdag + 665 = 666

Pahayag 17:12-14

“Ang sampung sungay na iyong nakita ay ang sampung mga hari. Hindi pa nila natanggap ang kaharian. Subalit sila ay tatanggap ng kapamahalaan mula sa mabangis na hayop upang maghari ng isang oras.”

“Ang mga haring ito ay may iisang kaisipan. Ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa mabangis na hayop.”

“Ang mga haring ito ay makikipagdigma laban sa Kordero. At lulupigin sila ng Kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari. Ang mga tinawag niya at hinirang at ang mga tapat ay yaong makakasama niya.”

Ang Istorya ng Kasaysayan Ay Ang Sumusunod


Ang MABANGIS NA HAYOP na “NAKARAAN” 538 A.D. – 1798 A.D.  Noon taon 538 A.D., si Justinian ay nagdeklara na ang papa sa Roma ay siyang may hawak ng awtoridad sa pag-i-interpreta ng mga Salita na Diyos.  Ipinabatas ni Justinian na ang papa ang may hawak ng huling awtoridad sa mga hari ng Europa.  Makalipas ang 1,260 taon, si Berthier, isang Heneral sa France sa pamamagitan ng utos in Napoleon Bonaparte ay nagmartsa sa Roma upand dakipin si papa Pius VI.  Idineklara ni Napoleon na patay na ang kapangyarihan ng mga papa at wala ng mangyayari pang eleksyon ng mga papa.  Ang mundo ay nagakalang patay na nga ang makapangyarihang Kapapahan.  Kinakailangang pansinin na ang Kapapahan ay makapangyarihan na bago pa man ang taong 538 A.D., ngunit sa taong 538, ang papa, sa pamamagitan ng batas ay ideneklarang may tanging karapatan na magpaliwanag ng Salita ng Dios.  Pansinin rin na magmula 538 A.D. hanggang 1798 A.D. ay eksaktong 1,260 taon ayon sa hula.

Ang MABANGIS NA HAYOP na “HINDI ANG SA NGAYON”   Mula 1798, ang mga papa ay walang taglay na kapangyarihan sa mga hari ng mundo.  Sila ngayon ay hindi itinuturing huling awtoridad sa pagpapaliwanag ng Salita ng Dios sa mga relihiyon, maski man ang mga papa ay hindi ngayon nangunguna sa mga hari ng mundo.  Ngunit sinasabi ng Biblia sa Pahayag 17 na ang mga papa ay umaahon muli sa kapangyarihan.  Ang aklat ng Pahayag ay nagsabi na mayroon 7 mga hari ng Kapapahan magmula noon 1798.  Pahayag 17:10.

1.  Pius 2. Leo 3. Gregory 4. Benedict 5. John “Ang Isa Ay Sa Ngayon” 6th Paul at ang Isa ay Hindi Pa Dumating; (7th na pangalan John Paul na hindi pa nagamit na pangalan para sa papa kailan man) At kapag siya ay dumating, siya ay kailangang mananatili sa sandaling panahon.  Ang 7th o ikapitong Monarkiyang pangalan ay naghaharing kasalukuyan humigit lamang ng kaunting sobra sa 22 taon.  Pinaka-maigsi kumpara sa mga naunang 6 na mga pangalan na mga papa.  Puntahan dito upang makita ang komparison ng kani-kanilang haba ng panahon ng paglilingkod bilang opisyal na papa – puntahan ang ibaba ng pahina sa ibaba ng footnote.

Ang MABANGIS NA HAYOP na “SIYANG DARATING PA”  Itong 8th o ikawalong pangalang gagamitin para sa huling papa ay siya ring panahon ng muling pagbangon ng nawalang kapangyarihan sa mga hari ng mundo na natamo ng kapapahan bago sumapit ang taon 1798.  Ang 8th o ikawalong pangalan na kapapahan mula 1798 ay makikiapid sa mga 10 hari at makikipagdigmaan sa Kordero ng Dios.  Ang papang ito ay ang huli na at mapupunta sa kapahamakan at magwawakas sa pamamagitan ng ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus.  Ang mga hinirang at tapat ay mapag-wawagian ang mabangis na hayop.  Ang hayop na bumangon mula sa lupa na may taglay na dalawang sungay ng kordero ay magsasalitang parang dragon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao sa mundo na sambahin ang mabangis na hayop na umahon sa maraming tubig.  Walang maaaring bumili o magbili at di maglalaon ay maghahatol ng kamatayan sa mga hindi sasamba sa hayop na umahon sa maraming tubig.  Ito’y inihula ng Biblia na mangyayari sa panahon ng 8th o ikawalong BAGONG pangalan ng huling papa magmula noong 1798.  Malaki at malubhang pagbabagong mga kaganapan ang makikita sa mundo sa pagdating ng panahon ng 8th o ika-walong pangalan ng papa magmula noong taong 1798.  John Paul ay ang 7th o ika-pitong pangalan na magmula 1798.

APOKALIPSIS 17 PUNTAHAN ITO

Puntahan dito upang makita ang opisyal ng listahan ng lahat ng 265 na mga Papa.  Lahat ng mga naging papa magmula noon 1798 ay naka highlight ng iba’t-ibang mga kulay.

ANG MGA HAYOP SA DANIEL AT APOKALIPSIS.  Ang mga tamang paraan ng pagpapaliwanag ng mga hula patungkol sa mga hayop sa Daniel at Apokalipsis – Ang mga tamang pamamaraan na ito ay makakatulong sa atin ng tamang pagpapaliwanag ng mga hula patungkol sa mga hayop sa Apokalipsis 12, 13 at 17.

Puntahan dito para makita ang mga panahong hinulaan ng Biblia mula panahon ng Babilonia hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus.  Makikita dito ang lahat ng mga hula patungkol sa mga hayop sa Daniel at Apokalipsis sa isang malaking pahina.

Daniel 7 – Isang ilustrasyon ng lahat ng mga hayop na may kasamang mga paliwanag

1.   Leon - Babilonia

2.   Oso - Persia

3.   Leopardo - Grecia

4.   Nakakatakot na Hayop – may mga bakal na ngipin ang 10 sungay – Paganong Roma ang 10 sungay

5.   Kapangyarihang Maliit na Sungay – huhugutin ang 3 sungay sa 10 paganong dibisyon ng Paganong Roma – Ostrogot, Heruli at Vandals ay ang 3 sungay na nahugot sa taong 538 A.D. sa pamamagitan ni Justinian an napagutusan ng Papa.  Nasugpo ang 3 sungay na ayaw magpasa-ilalim sa kapangyarihan na papa sa Roma.  Mula 538 A.D., pito lang na sungay ang nagpatuloy.  Ang kapangyarihan na maliit na sungay ay magpapatuloy hanggang sa pagbaba ng kahatulan at ibibigay sa kapahamakan sa pamamagitan ng apoy na siyang tutupok sa kaniya.

Makalipas ang taong 538 A.D., ang kapangyarihang maliit na sungay ay nagpatuloy at mas naging makapangyarihan sa 7 sungay na nagpatuloy rin.  Ang kapangyarihan na maliit na sungay ay nagtagal ng 1,260 na taon (538 A.D. – 1798 A.D.) at siya rin ay hahatulan at magwawakas sa pagdating muli ng Panginoon Jesus, ngunit ang huling hatol sa kanya ay ang ikalawang kamatayan pagkalipas ng 1,000 taon.

Apokalipsis 13 - Isang ilustrasyon ng lahat ng mga hayop na may kasamang mga paliwanag

Tingnan at ipagkumpara ang 2 hayop na leopardo sa Daniel 7 at Apokalipsis 13 dito!  Sagutin ang 4 na tanong tungkol sa kanila.

Apokalipsis 17 – Isang ilustrasyon at mga paliwanag tungkol sa Mapulang Hayop na may sakay na Babae

Ang nagsasalitang maliit ng sungay sa ika-apt na hayop ng Daniel 7 ay pareho at iisang hayop as Apokalipsis 13?  Tingnan dito ang sagot!

Ang Digmaan ng Armageddon – Ano ito at ano ang hindi ito?  Tuklasin dito.  Maraming mga katanungan tungkol sa malaking digmaan na ito na nakasulat sa Biblia.  Kaya naman sumulat kami ng mga paliwanag patungkol dito para sa ikalalawak na ating kaalaman.

6.   Pahayag 12  Ang dragon (Satanas) ay sinubukang patayin ang batang (Jesus) na inagaw nang alapaap patunto sa trono ng Diyos.  Ang dragon (Satanas) ay ginamit ang Paganong Roma sa paghahari ni Herod upang patayin si Jesus mula pa man sa pagkasanggol, ngunit ang Panginoon ay muling nabuhay at nagtungo sa trono ng Diyos.  Ang dragon ay may 10 sungay katulad rin ng hayop sa Pahayag 13:1 at parehong 10 sungay sa mabangis na pulang hayop sa Pahayag 17 na may tatlong yugto ng buhay, “NAKARAAN,” “HINDI ANG SA NGAYON” at “DARATING PA.”  Ito ang sampung mga sungay o mga hari sa Pahayag 17:12 na makikiapid sa 8th o ikawalong pangalan ng papa mula 1798 sa panahon ng ikatlong yugto ng mapulang hayop na tinatawag na “DARATING PA.”

7.   Pahayag 13  Pagkatapos gamitin ng dragon (Satanas) ang Paganong Roma sa paguusig sa bayan ng Diyos ay inilipat niya ang kanyang lakas at luklukan sa hayop na umahon sa maraming tubig nuong taong 538 A.D.  Sinasabi ng ating kasaysayan na si Konstantino, pinuno ng Roma, ay nakonbertido sa Kristiyanismo mula sa pagiging pagano.  Kaniyang inilipat ang gobyerno ng Roma sa Konstantinople at ibinigay sa papa ang pambansang siyudad ng Roma.  Isinasaad ng kasaysayan na 3 tribo sa 10 ay tumangging magpasailalim sa kapangyarihan ng papa.  Noong taong 538 A.D., sa pag-uutos ng papa, pinuksa ni Justinian ang 3 tribong ito 1. Ostrogots, 2. Vandals, at 3. Heruli.  Nang taong 538 A.D., idineklara ni Justinian na ang papa ang hari ng buong Europa at siya lamang may karapatang magpaliwanag ng Bibliya.  Dito sa taon na ito nagsimula ang 1,260 taong paghahari ng papa sa Europa.  Sa mga panahong din ito itinuro ng mga nagprotesta sa simbahang Katoliko na ang mabangis na hayop na umahon sa maraming tubig ay ang Kapapahan.  Maraming dakilang tao katulad nila Martin Luther, Calvin, Wesley at marami pang iba ay ito ang itinuturo.

8.   Ang hayop na umahon sa lupa na may taglay na 2 sungay nang kordero (Pahayag 13) – Ang hayop na ito ay nagumpisang maamong parang tupa, ngunit ito’y magsasalitang katulad ng dragon at sasabihin sa lahat na sila ay dapat gumawa ng larawan ng hayop (maging katulad ng simbahang Katoliko) at maguutos na sambahin ang papa na kumakatawan sa hayop na umahon sa maraming tubig.  Ang hayop na umahon sa lupa ay magiging larawan ng hayop na umahon sa maraming tubig.  Ang Kapapahan ay dinidiktahan ang mga gobyerno nuong sila ay nasa kapangyarihan (538 A.D. – 1798 A.D.).  Samakatuwid ang larawan ay ganoon rin.  Pinagsamang Simbahan at Gobyerno.

Ang mga taong inuusig sa Europa ng simbahang Katoliko noong panahon noon ay nagsilikas patungo sa America upang makatakas sa paguusig ng simbahang Katoliko.  Ang aklat ng Apokalipsis ay naghahayag na ang hayop na umusbong magmula sa lupa na may mga sungay na parang batang tupa ay magpipilit na ipasamba sa mga tao ang hayop na nagmula sa karagatan o ang Kapapahan.  Ang tupa ay sumisimbolo sa Panginoong Jesus.  Ang hayop na parang tupa ay nakitang umusbong sa kapangyarihan noong panahon ng pagbagsak ng Kapapahan o ng hayop mula sa karagatan sa Apokalipsis 13.  Si Berthier, isang heneral ng bansang France ay dinakip si Papa Pius VI noong taong 1798.  Sa panahong ito, ang bansa namang Estados Unidos ay umaahon sa kapangyarihan.  Ang Estados Unidos ay ang hayop na umusbong sa lupa na may sungay nang tupa ayon sa Apokalipsis 13.

Ang Estados Unidos ay isang Kristiyanong bansa.  Ang hula patungkol sa kanya ay matutupad kapag siya ay maging kagaya o kamukha ng kapangyarihan ng Kapapahan.  Isang paghahalong Iglesiya at Gobyernong kapangyarihan.  Ang Estados Unidos ay magsasabatas na sambahin ang Kapapahan at ang sinumang sumuway ay tatanggalan ng mga pribilehiyo upang makabili o makapagbili bilang paunang pataw na kaparusahan, ngunit ang huling kaparusahan sa mga lalabag sa kaniyang mga ipaguutos na laban sa utos naman ng Diyos ay kamatayan ang kaniyang parusa. (Apok. 13:15,16).  Sa Apokalipsis 13 pa rin ay nagsasabing ang hayop ay “isang tao” at ang kaniyang bilang ay 666.  Ang bilang na ito ay ang sumang bilang na isang tao at hindi bilang nang kaniyang pangalan.  Ang bilang na ito na 666 ay nagrerepresenta sa huling papa na tatayo at dadatnan naman ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon at siya ay mawawasak at magtatapos ayon sa Apokalipsis 17.

Ayon sa Apokalipsis 17, kapag binilang ang mga bilang ng mga papa na gumamit sa 7 mga pangalang ito:

1. Pius 2. Leo 3. Benedict 4. Gregory 5. John 6. Paul 7. John Paul.  Ang bilang ngayon ay nabubuo na sa 665 mula taong 1798.  Isa na lamang na bagong pangalan ng Kapapahan ang kulang sa bilang upang mabuo ang 666 – Ito ay mabubuo at matatapos kapag namatay na at bumagsak ang pangalang John Paul at mapalitan ng bagong pangalan na hindi pa nagagamit sa historiya ng Kapapahan upang ang kanyang maging bilang is 1.  Ang buong mundo ay magkakaisa sa mga panahon ng huling papa na kasunod na ni John Paul.

APOKALIPSIS 18 – ANG HULING BABALA SA SANLIBUTAN!!!

Ang Babilonia (Mga nagpapanggap na Kristiyano ngunit nag apostasiya) sa Apokalipsis 17 ang bumagsak na at kontrolado nang demonyo.

Apokalipsis 18:4 ay nagsasabi na may mga anak ang Panginoong Jesus sa loob ng Babilonia ng Apokalipsis 17.  Ang sabi ay “Magsilabas kayo sa kanya bayan Ko” “Upang hindi kayo makiapid sa kanyang mga kasalanan at upang hindi mo matanggap ang kanyang mga salot.” (Huling 7 salot).  Ito ay hula patungkol sa panahon na darating na ang lahat ng mga bansa ay makikiapid sa Kapapahan at sa bansang Estados Unidos sa pagpapabatas na sambahin ang huling papa.  Sa mga panahong ito, ang Diyos ay magpapadala ng isang makapangyarihang mensahe sa buong mundo na nagbibigay ng babala upang makatakas sa poot ng kanyang galit sa Babilonia sa pamamagitan ng pagbuhos ng huling pitong salot.

Apokalipsis 17:5 “5Sa kaniyang noo ay may nakasulat na isang pangalan: HIWAGA ANG DAKILANG BABILONYA. ANG INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KARUMAL-DUMAL SA LUPA.”

Ang inang Babilonia ay ang simbahang Katoliko at ang kanyang mga anak na patutot ay ang mga simbahang Protestante na nakikiapid ngayon sa mundo at sa simbahang Katoliko.  Ang utos ng Diyos lalo na ang ikaapat na ipangilin ang ika-pitong araw ay ang Sabbath ng Panginoon na sa ngayon ay pinangalanang “Sabado” ay patuloy na nilalabag nang maraming simbahan at sumusunod sa utos ng simbahang Katoliko na pagsamba sa unang araw na Linggo.

Ang huling mensahe sa Apokalipsis 18 ay ang pagtawag sa lahat ng tao na lumabas sa mga simbahang nagtuturo ng paglabag sa utos ng Diyos partikular ang paglabag sa ika-apat na utos.  Ang pagsamba sa araw ng Sabado ay pinalitan ng tao upang sumamba sa araw ng Linggo.  Ang lahat na hindi tutugon sa huling panawagan bago magtapos ang mundo ay tatanggap ng huling pitong salot.  Ang huling mensaheng ito ay sisigaw kapag ang mga simbahan sa Estados Unidos ay magsimulang lumaganap ang mga himala upang ipakitang ebidensiya sa mundo na sila ay tama at mali ang mga nangingilin ng araw ng Sabado.  Sa pamamagitan ng mga himala ay magigitla ang mundo at susunod sa utos ng mga simbahang tumalikod sa Diyos.  Ang Espiritu ng Diyos ay kailan man hindi namilit nang pagsamba sa tunay na Diyos.

Ang labanang ito ay magsisimula sa paghahari ng huling papa na kasunod ni John Paul.  Si John Paul II ay ang ika-pitong pangalang nagamit mula 1798.  Mabilis na umaandar ang panahon.  Malapit ng dumating ang ika-walo at bagong pangalang gagamitin ng Kapapahan upang mabuo ang bilang ng 666.  Ang bayan ng Diyos ay tatangap ng lakas at kapangyarihan mula sa Diyos upang maihayag sa buong mundo ang babalang mensahe tungkol sa huling papa at sa kanyang kahariang Babilonia!


Ang Estados Unidos ay ang maamong tupa sa Apokalipsis 13, ngunit ito’y walang suot na korona hindi katulad ng hayop na umahon sa dagat (Kapapahan) na may suot ng sampung korona. 

Lahat nang hayop sa Apokalipsis ay may suot na korona maliban lamang sa maamong tupa na sumisimbolo sa Estados Unidos.  Ang kahulugan ay ito’y isang bansa na walang Papa o hari.  Ito ay isang bansang “republikong” gubyerno.  Ang bansang ito ay nasa hula na aahon sa kapangyarihan sa mga panahon naman ng pagtanggap nang ikamamatay na sugat na unang hayop o ng Kapapahan noong taong 1798.  Ang bansang ito ay may anyong parang tupa na sumisimbolo na siya ay magiging isang bansang Kristiyano.  Dahil ang mga karamihan na nagpapanggap na Kristiyano ngayon ay sumasamba sa araw ng Linggo.  Ang Estados Unidos ay hindi magsasabatas na sumamba sa araw ng pangilin ng mga Hudyo o mga Muslim kundi ang araw na ipinabanal ng mga Kristiyano ngayon – ang araw ng Linggo na labag sa utos ng Bibliya.  Ang sinomang hindi sumunod sa gagawing batas na ito ay may pataw na mabigat na kaparusahan.

Apokalipsis 16 – Ang Panginoong Jesus ay darating sa panahon ng naibuhos na ang ika-pitong salot na siya ring panahon na digmaan na tinatawag na Armagedon.

Apokalipsis 11:19 – Habang paparating ang Panginoon sa lupa ay bubukas ang kalangitan at makikita ng mga tao ang Kaban ng Tipan sa alapaap upang maging patotoo sa lahat na ang Sampung Utos na isinulat ng mismong daliri ng Diyos ay hindi nagbago.  Ngayon ay makikita ng lahat na mga tao na nakikipaglaban sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabatas ng pagsamba sa maling araw.  Makikita nang lahat ang ika-pitong araw pa rin ang utos ng Diyos na ipinabanal at ang mga tao ay sumusunod sa utos ng papa na ipangilin ang araw ng Linggo.

Alalahanin ang araw ng Sabado upang ipangilin ito.  Anim na araw kang gagawa ng iyong mga gawain, ngunit ang ika-pitong araw ay Sabado ng Panginoon.  Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng iyong mga gawain dahil ito ay ipinagpala at ipinabanal ng Diyos (Genesis 2:3).  Ang araw ng Sabado ay ang araw ng tanda ng Diyos sa kanyang bayan na itatak sa kanilang mga noo ayon sa Apokalipsis 14.  Ang kabaligtaran nito ay ang marka o tanda ng hayop o ng Papa na itatatak sa noo at kanang kamay ng mga sumusunod sa mga utos ng simbahang Katoliko (Apokalipsis 13) na labag sa utos ng Diyos na nakasulat sa Banal na Kasulatan.

Ang pagpilit na pagsamba ay laging nauuwi sa pagkabigo at pagkawasak.  Ang Diyos ay hindi namimilit na kahit sino man na siya ay sambahin.  Ang tinatanggap lamang niya ay ang kusa at bukod na pagsamba na bunga ng pagmamahal.  Ang Diyos ay pag-ibig.  Ang namimilit ay espiritu ng demonyo.  Kapag may dumarating na mga kalamidad, ang mga tao ay tumatawag sa Diyos na ihinto ang kaniyang galit at sila ay nag-aalay sa Diyos ng mga handog upang mapawi ang Kanyang poot.  Ito ay mga gawain noong unang panahon at magpa-hanggang ngayon.  Kapag ang mga kalamidad ay sunod-sunod ng dumating at naapektohan na ang ating mga kabuhayan, ang mga taong nagpapanggap na Kristiyano ay magsasamo sa gubyerno na ipabatas ang pangingilin ng araw ng Linggo upang mapawi ang poot ng Diyos.  Dahilan sa kanilang pagiisip na may maliit na pulutong na ayaw makiisa sa kanila sa pagsamba ng araw ng Linggo at ito ay kanilang iisiping dahilan ng kagalitan ng Diyos.